ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ՋՐՀԱՎԱՔ ԱՎԱԶԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

     
Սևանա լճի ջրհավաք ավազանը
ՀՀ տարաբնակեցման համակարգում
  Հենակետային հատակագիծ
 

     
Հողօգտագործման սահմաններ
Գեղարքունիքի մարզ
  Տարածքի համալիր գնահատական
 

     
Սեյսմիկ շրջանացման քարտեզ   Լանդշաֆտա-տիպոլոգիական շրջանացում
 

     
Վերլուծություն ըստ լանջերի դիրքադրությունների   Ափի կտրվածքը
 

     
Գետերի ջրատարողությունը   Բարենպաստության աստիճանը ձմեռային
ռեկրեացիայի համար ըստ գործոնների հանրագումարի
 

     
Պատմամշակութային, հնագիտական
և բնության հուշարձաններ
  Կենդանական աշխարհը (որսի ռեսուրսներ)
 

     
Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի
հատակագծային հեռանկարային կառուցվածքը
  Ռեկրեացիոն գոտու հատակագծային կառուցվածքը
 

     
Արդյունաբերության gերակա ճյուղերի
զարgացման ռեսուրսները (օgտակար
հանածոների տեղաբաշխման ուրվաgիծ)
  Հեռանկարային ճանապարհային ցանց
 

     
Ինժեներական ենթակառուցվածքների
հեռանկարային զարգացումը
  Շրջակա միջավայրի պահպանության և
ռացիոնալ բնօգտագործման (ինժեներական և
ագրոտեխնիկական միջոցառումներ)
 

     
Հիդրոլոգիական կայաններ

     
Բուսականություն