Դիմել և ստնալ
նախագծման
թույլտվություն`

տեխնիկական
պայմանները
ներառյալ
( ՃՀԱ )
Երևանի
քաղաքապետարանի
“Մեկ պատուհան”
ծառայությունից,


ՀՀ
կառավարության
2002-08-29
N1473-Ն
որոշում
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Իրականացվում է ամբողջ
շինարարության ընթացքում,
կառուցապատողի
և լիցենզավորված
մասնագիտական
կազմակերպության հետ
կնքված պայմանագրի
հիման վրա
Շինության
գրանցման համար
ստուգում տեղում,
ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի
կադաստրի
պետական կոմիտեի
նախագահի 2009-04-23
N99-Ն հրաման
ՍՏՈՒԳՈՒՄ
ՀՀ քաղաքաշինության
նախարարության
քաղաքաշինական
պետական տեսչության
կողմից
Կադաստրի կողմից իրականացվող գործառույթ` շինարարության ավարտից
հետո
Պատվիրատուի /կառուցապատողի/ և մասնավոր կազմակերպության միջև
կնքվող պայմանագրի հիման վրա իրականացվող գործառույթ
Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ առնչվող
կառուցապատման ընթացակարգի քայլեր
ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՂ
 
Սեփականության
իրավունքի
պետական
գրանցում
կադաստրում


ՀՀ ԿԱ անշարժ
գույքի կադաստրի
պետական
կոմիտեի
նախագահի
2002-10-01
N753 հրաման
“Պետական
տուրքերի մասին”
ՀՀ օրենք
Դիմել և ստանալ
ավարտված
շինարարության
փաստագրման
ակտ

Երևանի
քաղաքապետարանի
“Մեկ պատուհան”
ծառայությունից
ՀՀ կառավ.
2003-05-08
N626-Ն
որոշում,
“Տեղական
տուրքերի և
վճարների
մասին” ՀՀ օրենք
Ավարտված
շինարարական
աշխատանքների
ընդունման ակտի
ձևակերպում


ՀՀ
կառավարության
և 2003-05-08
N626-Ն
որոշումներ

Միանալ
կոմունալ
ծառայություններին`
էլեկտրականություն,
ջուր, կոյուղի,
հեռախոս
ՆԱԽԱԳԾԻ
ՄՇԱԿՈՒՄ
Պատվիրատուի և
լիցենզավորված
նախագծային
կազմակերպության
միջև կնքվող
պայմանագրի
հիման վրա


ՀՀ
կառավարության
1998-12-21
N812
որոշում
III-րդ,IV-րդ և V-րդ
կատեգորիայի օբյեկտների համար`
ՆԱԽԱԳԾԻ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ կառավ 2010-05-06
N711 որոշում
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
Նախագծման համար անհրաժեշտ
կոմունալ ծառայություններին
միանալու տեխնիկական
պայմանները տրամադրվում են
քաղաքապետարանի “Մեկ
պատուհան” ծառայության կողմից
ՃՀԱ-ի կազմում
ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
IV-րդ և V-րդ կատեգորիայի
օբյեկտների համար`
ՆԱԽԱԳԾԻ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

“Շրջակա միջավայրի վրա
ազդեցության փորձաքննության
մասին” ՀՀ օրենք և
ՀՀ կառավարության 1999-03-30
N193 որոշում
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ
ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ

ՀՀ կառավարության
1998-10-28
N660 որոշում
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ
ՕԲՅԵԿՏԻ
ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

Պատվիրատուի և
լիցենզավորված
շինարարական
կազմակերպության
միջև կնքվող
պայմանագրի
հիման վրա
ՀՀ
կառավարության
2002-02-02
N91
և 2003-05-08
N626-Ն
որոշումներ
Դիմել և ստանալ
շինարարության
թույլտվություն`

Երևանի
քաղաքապետա
րանի
“Մեկ պատուհան”
ծառայությունից

ՀՀ կառավ.
1998-12-21
N812 որոշում
ՀՀ կառավ.
2002-02-02
N91 որոշում,
“Տեղական
տուրքերի և
վճարների
մասին” ՀՀ օրենք
ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
     
  ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ  
     
     
     
     
  ՆԱԽՈՐԴ ԳԼԽԱՎՈՐ