ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՂ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՑԱՆԿ  
       
  “Քաղաքաշինության մասին” ՀՀ օրենք /1998-05-05/,  
  “ՀՀ հողային օրենսգիրք” /2001-05-02/,  
  “Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին” ՀՀ օրենք /2006-11-27/,  
  “Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին” ՀՀ օրենք /1995-11-20/,  
  “Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին”
ՀՀ օրենք /1998-11-11/,
 
  “Լիցենզավորման մասին” ՀՀ օրենք /2001-05-30/,  
  “Տեղական ինքնակառավարման մասին” ՀՀ օրենք /2002-05-07/,  
  “Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին” ՀՀ օրենք /1999-04-28/ ,  
  “Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրք” /1985-12-06/ ,  
  “Տեղական տուրքերի և վճարների մասին” ՀՀ օրենք /1997-12-26/ ,  
  “Պետական տուրքի մասին” ՀՀ օրենք, /1997-12-27/,  
  Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին” ՀՀ օրենք, /1999-04-14/  
  “Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք տալու կարգը հաստատելու մասին” ՀՀ կառավարության 2002-08-29 N1473-Ն որոշում,  
  “Բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի ու շինությունների նախագծերի մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման և փոփոխման կարգը հաստատելու մասին” ՀՀ կառավարության 1998-12-21 N812 որոշում,  
  “Քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննության իրականացման կարգը հաստատելու մասին” ՀՀ կառավարության 2010-05-06 N711-Ն որոշում  
  “Հայաստանի Հանրապետությունում շինարարության թույլտվության և քանդման թույլտվության կարգը հաստատելու մասին” ՀՀ կառավարության 2002-02-02 N91 որոշում,  
  “Կենսագործունեության միջավայրի ծրագրվող փոփոխությունների մասին իրազեկման և հրապարակված քաղաքաշինական ծրագրերի ու նախագծերի քննարկմանը և որոշումների ընդունմանը հասարակայնության ներկայացուցիչների մասնակցության կարգը սահմանելու մասին” ՀՀ կառավարության 1998-10-28 N660 որոշում,  
  “Ավարտված շինարարության շահագործման փաստագրման կարգը հաստատելու մասին” ՀՀ կառավարության 2003-05-08 N626-Ն որոշում,  
  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մարտի 3–ի «Հայաստանի Հանրապետությունում շինարարության օբյեկտների կառուցապատման ընթացակարգերը կանոնակարգելու և մի շարք իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N257– Ն որոշում,  
  ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 25-ի «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» N1294-Ն որոշում:  
  ՀՀ կառավարության 1999 թվականի մարտի 30-ի “Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության ենթակա նախատեսվող գործունեությունների սահմանային չափերի մասին” N193 որոշում  
  ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2003 թվականի մարտի 13-ի N73-Ն հրաման  
       
    ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՂ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՑԱՆԿ  
       
  Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքի ավագանու 2010 թվականի նոյեմբերի 24-ի “Երևան քաղաքում տեղական տուրքերի և վճարների 2011 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին” N155-Ն որոշում  
  ՀՀ կառավարության 2004 թվականի հունվարի 22-ի “Խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման կանոնները, ջրամատակարարման և ջրահեռացման պայմանագրերի օրինակելի ձևերը, ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերին միացման տեխնիկական պայմանների սահմանման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի մարտի 13-ի N149 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին” N130-N որոշում  
  ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2008 թվականի դեկտեմբերի 27-ի “Էլեկտրական էներգիայի մատակարարման և օգտագործման կանոնները հաստատելու մասին” N358-Ն որոշում  
  ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2005 թվականի հուլիսի 8-ի “Բնական գազի մատակարարման և օգտագործման կանոնները հաստատելու մասին” N95-Ն որոշում  
       
       
       
    www.arlis.am  
       
       
       
 
 
  ՆԱԽՈՐԴ ԳԼԽԱՎՈՐ