Font type
Website Color
Hot line Application procedure

Map of implemented programs

 • «Ալագյազի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցում
  ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, Ալագյազ Համայնք, Ալագյազ գյուղ, 2-րդ փողոց, 16 շենք Expected completion date
  More
 • «Շատինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցում
  ՀՀ, Վայոց ձորի մարզ, Եղեգիս համայնք, գ. Շատին, 2-րդ փողոց, շենք 17 Expected completion date
  More
 • «Ակունք գյուղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցում
  ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Ակունք Expected completion date
  More
 • «Վերին Գետաշենի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցում
  ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Վերին գետաշեն Expected completion date
  More
 • «Գագարինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցում
  ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, Սևան համայնք, Գագարին գյուղ, Պիոներական փող., 1 շենք Expected completion date
  More
 • «Երևանի թիվ 136 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցում
  ՀՀ, 0035, ք. Երևան, Լեփսիուսի փող., 6 շենք Expected completion date
  More
 • «Երևանի Վ. Դավթյանի անվան թիվ 37 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցում
  ՀՀ, ք. Երևան, Քանաքեռի ՀԷԿ թաղամաս, 14 շենք Expected completion date
  More
 • «Երևանի Մ. Սարյանի անվան թիվ 86 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցում
  ՀՀ, 0061, ք. Երևան, Բագրատունյաց փող., 45 շենք Expected completion date
  More
 • «Երևանի Վ. Թեքեյանի անվան թիվ 92 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցում
  ՀՀ, ք. Երևան, Սեբաստիայի փող., 54 շենք Expected completion date
  More
 • «Երևանի Սիլվա Կապուտիկյանի անվան թիվ 145 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցում
  ՀՀ, 0033, ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի փող., 8 շենք Expected completion date
  More