Թեժ գիծ (+374 11) 62-17-69
Տառաչափի տեսակը
Կայքի գույնը
Թեժ գիծ Դիմումների ընթացակարգ
Banner

Առաքելություն

Կոմիտեի նպատակներն են`

1) երկրի տարաբնակեցման համակարգի հավասարակշռման, տարածաշրջանային զարգացման անհամամասնությունների հաղթահարման, բազմակենտրոն տարածական զարգացման պայմանների ապահովումը.

2) ազգային ճարտարապետության ավանդույթների պահպանումը և վերազարգացման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծումը.

3) բնակավայրերի կայուն զարգացման խթանումը, պատմամշակութային միջավայրերի քաղաքաշինական ինքնատիպության ապահովումը և գրավչության բարձրացումը.

4) «կանաչ քաղաքաշինության» սկզբունքի ձևավորումը, բնական և մշակութային լանդշաֆտների ներդաշնակ զարգացման ապահովումը.

5) շենքերի և շինությունների պահպանման և շահագործման հուսալիության բարելավումը, դրանց արդիականացման (այդ թվում՝ էներգախնայողության ու էներգաարդյունավետության) խթանումը.

6) շենքերի և շինությունների սեյսմակայունության, վտանգավոր երկրաբանական երևույթներից դրանց ինժեներական պաշտպանության ապահովումը.

7) քաղաքաշինության բնագավառում նորմատիվ փաստաթղթերի մշակման և արդիականացման ապահովումը.

8) ըստ անհրաժեշտության նոր կառուցվող ճարտարապետական համալիրների և առանձին կառույցների իրականացմանն ուղղված ներդրումային նախաձեռնությունների, դրանց կառուցապատման հայեցակարգերի և նախագծերի մշակման գործընթացում մասնագիտական խորհրդատվության ապահովումը.

9) քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտների առանձնացումը, քաղաքաշինական գործունեության կանոնակարգումը և դրանցում կառուցապատման զարգացման պայմանների ապահովումը.

10) արդի պահանջներին համապատասխանող շինարարական աշխատանքների իրականացման, հսկողական ծառայությունների մատուցման և շինարարական արտադրանքի ձեռքբերման, մրցունակության և որակական ցուցանիշների ապահովումը:

 

Կոմիտեի խնդիրներն են՝

1) քաղաքաշինության բնագավառում գործարար միջավայրի բարելավումը և ներդրումային նախաձեռնությունների խրախուսումը.

2) քաղաքաշինության բնագավառի գիտական, տեխնիկական զարգացումը և նոր տեխնոլոգիաների խթանումը.

3) քաղաքաշինության բնագավառում պետական և համայնքային բյուջեների հաշվին իրականացվող աշխատանքների գնագոյացման սկզբունքների ձևավորումը.

4) պետական բյուջեի հաշվին իրականացվող շինարարական համալիր ծրագրերի կազմման, համաձայնեցման գործընթացների համակարգումը.

5) քաղաքաշինության բնագավառում ծառայությունների որակի բարձրացման, սպառողների իրավունքների պաշտպանության նպատակով քաղաքաշինական գործունեության առանձին տեսակների լիցենզավորումը.

6) քաղաքաշինական տեղեկատվական համակարգի ձևավորումը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքի քաղաքաշինական կադաստրի վարումն ու կադաստրային տվյալների ամփոփումը.

7) շենքերի և շինությունների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրումը, վերլուծությունը.

8) շենքերի (այդ թվում՝ բազմաբնակարան), շինությունների պահպանման և անվտանգ շահագործման հարցերի կանոնակարգումը, դրանց արդիականացմանը (այդ թվում՝ էներգախնայողության ու էներգաարդյունավետության բարձրացմանն) ուղղված առաջարկությունների մշակումը.

9) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ խնդիրների իրականացումը: